قیمتها صحیح است و پشتیبانی فقط از طریق واتساپ انجام میشود.